Όροι Χρήσης Λογισμικού

Η εταιρία ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΒΡΑΚΗΣ «εταιρία Εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής», που θα αποκαλείται στη συνέχεια για συντομία “SK DEVELOPERS” παραχωρεί με το παρόν στον Πελάτη άδεια χρήσης λογισμικού, με τους ακόλουθους όρους :

1. Ορισμοί

Οι παρακάτω όροι, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο, θα έχουν την εξής έννοια:

1.1. «Προγράμματα» είναι οι εφαρμογές λογισμικού που είναι προϊόντα της SK DEVELOPERS, το υλικό τεκμηρίωσης, καθώς και τυχόν νέες βελτιωμένες εκδόσεις αυτών που θα διατεθούν στον Πελάτη στα πλαίσια τεχνικής υποστήριξης.

1.2. «Αμοιβή» (License Fee) είναι η αξία που καταβάλλεται από τον Πελάτη στην SK DEVELOPERS ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της για την παραχώρηση της άδειας χρήσης του λογισμικού για το συμφωνηθέν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (επί παραδείγματι με email, fax, sms, τηλεφωνικά, viber κ.α.) μεταξύ του Πελάτη και της SK DEVELOPERS χρονικό διάστημα.

2. Έννοια της άδειας χρήσης

2.1. Η άδεια χρήσης του λογισμικού παρέχει στον Πελάτη το μη αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης των προγραμμάτων για τις δραστηριότητες της επιχείρησής του.

2.2. Η άδεια χρήσης λογισμικού αφορά μόνο τα Προγράμματα που είναι προϊόντα της SK DEVELOPERS. Για τα Προγράμματα που είναι προϊόντα άλλων κατασκευαστών και συνοδεύουν τα προγράμματα της SK DEVELOPERS ισχύουν οι όροι παραχώρησης χρήσης που έχουν ορίσει οι κατασκευαστές τους.

3. Διάρκεια – Λήξη

3.1. Η άδεια χρήσης του λογισμικού τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ή την έκδοση του σχετικού παραστατικού. Η άδεια χρήσης λήγει αυτόματα σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της Αμοιβής ή λήξης ισχύος της σχετικής σύμβασης ή λύσης της εταιρείας SK DEVELOPERS για οποιονδήποτε λόγο.

3.2. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας SK DEVELOPERS κατά τη διάρκεια εν ισχύι σχετικής σύμβασης μεταξύ αυτής και του Πελάτη είτε λήξης της σχετικής σύμβασης νωρίτερα της διάρκειας της μονομερώς από την πλευρά της εταιρείας SK DEVELOPERS για οποιονδήποτε λόγο , η εταιρεία δεσμεύεται, κατά δική της αποκλειστικά επιλογή, είτε να επιστρέψει το αναλογούν στον εναπομείναντα συμβατικό χρόνο ποσό της καθαρής αξίας της αμοιβής της, χωρίς ΦΠΑ, είτε τη συνέχιση παροχής της υποστήριξής της προς τον Πελάτη μέχρι τη λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας της μεταξύ τους σύμβασης. Σε περίπτωση λήξης της σχετικής σύμβασης νωρίτερα της διάρκειας της μονομερώς από την πλευρά του Πελάτη, ο Πελάτης δεν δικαιούται καμία οικονομική απαίτηση της εναπομείναντος αξίας της εν ισχύι σχετικής σύμβασης.

3.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβεί οποιονδήποτε όρο του παρόντος η άδεια χρήσης λήγει αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται κοινοποίηση καταγγελίας από την SK DEVELOPERS.

4. Όροι παραχώρησης χρήσης

4.1. Η SK DEVELOPERS είναι αποκλειστική κάτοχος των Προγραμμάτων και όλων των δικαιωμάτων επί αυτών και έχει την αποκλειστική εξουσία να εκχωρήσει άδεια χρήσης στον Πελάτη.

4.2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι αποκτά μόνο το δικαίωμα της μη αποκλειστικής χρήσης των προγραμμάτων. Η κυριότητα των Προγραμμάτων του πηγαίου κώδικα και των ιδεών που περιέχονται σε αυτά παραμένει αποκλειστικά στην SK DEVELOPERS.

4.3. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιήσει τα προγράμματα αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησής του και δηλώνει ρητά ότι δεν θα επιτρέψει, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τα μέλη του προσωπικού του, να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τα Προγράμματα ή τμήμα αυτών.

4.4. Ο Πελάτης αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα Προγράμματα σε συγκεκριμένο αριθμό υπολογιστών (όπως αναφέρεται στα παραστατικά αγοράς ή άλλα σχετικά έγγραφα) και δεν δικαιούται να εγκαταστήσει ή να λειτουργεί τα Προγράμματα σε περισσότερους υπολογιστές.

4.5. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να παράγει αντίγραφα οποιασδήποτε μορφής (μαγνητικά, οπτικά, έντυπα, ηλεκτρονικά, ψηφιακά κλπ.) των Προγραμμάτων ή τμημάτων τους και δεν θα επιτρέψει ή συνεργήσει στη διενέργεια τέτοιων πράξεων από τρίτους. Επιτρέπεται μόνο η παραγωγή αντιγράφων ασφαλείας (backup).

4.6. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει, να υπεκχωρήσει την άδεια χρήσης των Προγραμμάτων σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Απαγορεύεται επίσης η κοινή χρήση (time – sharing), η εκμίσθωση των Προγραμμάτων, η χρήση τους για παροχή υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις ή για συνδρομητικές υπηρεσίες.

4.7. Επιτρέπεται η εκπαίδευση στα Προγράμματα μόνο των ατόμων που θα τα χρησιμοποιούν για τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Προγραμμάτων για εκπαίδευση άλλων προσώπων.

4.8. Δεν επιτρέπεται η αποσυμπίλιση (reverse engineering) η αντίστροφη μεταγλώττιση ή η ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα των Προγραμμάτων (decompilation). Επίσης, δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να τροποποιήσει ή να μεταφράσει τα Προγράμματα.

5. Ειδικά θέματα

5.1. Ο Πελάτης δεν πρέπει να επιτρέψει οποιασδήποτε φύσεως επέμβαση στα Προγράμματα από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την SK DEVELOPERS για τη συγκεκριμένη εργασία.

5.2. Η SK DEVELOPERS καταγράφει μόνο όσα στοιχεία και πληροφορίες του Πελάτη είναι απαραίτητες για τη μεταξύ τους συνεργασία, αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια αυτής και αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα της συμφωνηθείσας διάρκειας συνεργασίας τους, σύμφωνα με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

5.3. Η SK DEVELOPERS έχει το δικαίωμα να ενσωματώνει στα προγράμματα μεθόδους για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης τους.

5.4. Η SK DEVELOPERS (συν)τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που βρίσκονται στη βάση δεδομένων του σεβόμενος τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

5.5 Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της συμφωνηθείσας διάρκειας τεχνικής υποστήριξης του Πελάτη ή καταγγελίας της μεταξύ τους σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, ο Πελάτης ευθύνεται, και όχι η εταιρεία SK DEVELOPERS, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη και τη συμμόρφωσή του με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

5.6 Η SK DEVELOPRS δεσμεύεται στα πλαίσια καλής συνεργασίας με τον Πελάτη, να επιδεικνύει την πρόνοια να προτείνει στον Πελάτη την παροχή και αγορά από αυτόν, των ενδεδειγμένων υπηρεσιών συμμόρφωσης του Πελάτη με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, σχετικά με την προστασία και ασφάλεια τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των δικών του πελατών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την αγορά από τον πελάτη λογισμικού κρυπτογράφησης ή την προσθήκη υπηρεσιών κρυπτογράφησης στο ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξής του, με το κάθε φορά επιπλέον ετήσιο κόστος, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τις συμφωνηθείσες παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια του συμβολαίου υποστήριξη του Πελάτη. Σε περίπτωση μη αγοράς από τον Πελάτη των προτεινόμενων από την SK DEVELOPERS υπηρεσιών, η SK DEVELOPERS πληροφορεί ότι δεν ευθύνεται.

6. Γενικοί όροι

6.1. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση στον Πελάτη σχετική με την καλή λειτουργία ή τις μελλοντικές βελτιώσεις των Προγραμμάτων. Άλλες συμβάσεις μεταξύ της SK DEVELOPERS και του Πελάτη μπορούν να παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις.

6.2. Η SK DEVELOPERS δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ζημίες ή ζημίες λόγω ηθικής βλάβης ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη ή για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εσόδων, δεδομένων ή χρήση δεδομένων.

6.3. Ο Πελάτης είναι ενήμερος ότι η αντιγραφή χωρίς άδεια των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από τον νόμο (άρθρο 370 Γ΄ Π.Κ.)

6.4. Η SK DEVELOPERS επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της κατά οποιουδήποτε παραβαίνει τους παραπάνω όρους ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί παράνομα τα Προγράμματα.

6.5. Οι όροι της άδειας χρήσης δεν μπορούν να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν παρά μόνο γραπτώς.

6.6. Σε περίπτωση λύσης της μεταξύ του Πελάτη και της SK DEVELOPERS σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, η χρέωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους της SK DEVELOPERS προς τον Πελάτη θα είναι διαφορετική, θα ορίζεται από την SK DEVELOPERS και δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην αξία της αρχικά συμφωνηθείσας τεχνικής υποστήριξής του.

7. Παροχή Υπηρεσίας Τιμολόγησης

7.1 Η υπηρεσία της τιμολόγησης, ήτοι της έκδοσης τιμολογίων μέσω εφαρμογής/λογισμικού που παρέχεται από την SK DEVELOPERS, δύναται να παρέχεται από την SK DEVELOPERS μετά από εκδήλωση σχετικής επιθυμίας του πελάτη με επιπλέον κόστος και μόνο στα πλαίσια ενεργού συμβολαίου τεχνικής υποστήριξής του, ήτοι μόνο εάν έχει υπογραφεί σύμβαση τεχνικής υποστήριξης μεταξύ της SK DEVELOPERS και του Πελάτη και μόνο για το χρονικό διάστημα που αυτή (η σύμβαση) είναι σε ισχύ. Η SK DEVELOPERS δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ζημίες του Πελάτη ή ζημίες του Πελάτη λόγω ηθικής βλάβης ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη ή για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εσόδων, δεδομένων ή χρήση δεδομένων, κατά τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας Τιμολόγησης.

7.2 Η υπηρεσία της διαβίβασης των παραστατικών στην Α.Α.Δ.Ε, μέσω εφαρμογής/λογισμικού ERP που παρέχεται από την SK DEVELOPERS, δύναται να παρέχεται από την SK DEVELOPERS μετά από εκδήλωση σχετικής επιθυμίας του πελάτη με επιπλέον μηνιαίο κόστος ανεξάρτητο από το κόστος του συμβολαίου υποστήριξης και μόνο στα πλαίσια ενεργού συμβολαίου τεχνικής υποστήριξής του, ήτοι μόνο εάν έχει υπογραφεί ανεξάρτητη σύμβαση τεχνικής υποστήριξης μεταξύ της SK DEVELOPERS και του Πελάτη και μόνο για το χρονικό διάστημα που αυτή (η σύμβαση) είναι σε ισχύ. Η SK DEVELOPERS δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ζημίες του Πελάτη ή ζημίες του Πελάτη λόγω ηθικής βλάβης ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη ή πρόστιμα από οποιαδήποτε Αρχή/Φορέα/Υπηρεσία για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εσόδων, δεδομένων ή χρήση δεδομένων, κατά τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας Τιμολόγησης. Σύμφωνα με την Α.1138/2020, ο εκδότης, τουτ έστιν ο Πελάτης έχει την υποχρέωση για την διαβίβαση των δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.

8. Ευθύνη του Πελάτη

8.1 Η SK Developers δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη και των συνεργατών του, που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και δραστηριότητας της SK Developers.

8.2 Ο Πελάτης ευθύνεται και υποχρεούται, ανεξάρτητα από την υποστήριξη που παρέχει η SK Developers σχετικά με την αποθήκευση της βάσης δεδομένων κάθε Πελάτη (“back up”), να αποθηκεύει ο ίδιος με δική του ευθύνη τα δεδομένα της βάσης δεδομένων που τηρεί σε εξωτερικό flash usb (“φλασάκι”), ή εξωτερικό σκληρό δίσκο. Περαιτέρω προκειμένου να επιτυγχάνεται η σωστή αποθήκευση των δεδομένων του Πελάτη στον cloud server, υπηρεσία που παρέχει η SK Developers, οφείλει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που παρέχει η SK Developers σχετικά με την ολοκληρωμένη και επιτυχή αναβίβαση (“upload”) κάθε αρχείου. Ο Πελάτης οφείλει να επιβεβαιώνει τη σωστή αναβίβαση του κάθε αρχείου στον εκάστοτε ιστότοπο, όπως έχει ενημερωθεί από την SK Developers, ήτοι είτε στον ιστότοπο www.skdoctors.com είτε σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις απαραίτητες παρεχόμενες σ’ αυτόν πληροφορίες από την εταιρεία, μέσω αποστολής email, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε αυτόν

8.3 Ο Πελάτης υποχρεούται να προνοεί και σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται ο ίδιος στις κάτωθι ενδεικτικές περιπτώσεις:

8.3.1. Σε περίπτωση που παραλείψει να καταχωρήσει, καταχωρήσει λανθασμένα ή απωλέσει την καταχώρηση ενός φορολογικού του παραστατικού (π.χ. απόδειξης) στα Προγράμματα της SK DEVELOPERS.

8.3.2. Σε περίπτωση που απωλέσει δεδομένα του σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιεί, διακοπής ρεύματος, λανθασμένης ή επιβλαβούς χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών εκ μέρους του Πελάτη και των συνεργατών του.

8.3.3. Σε περίπτωση που διαρρεύσουν ή απωλεσθούν δεδομένα του Πελάτη, ακόμα και αν χρησιμοποίησε όλες εκείνες τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας, εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένης και κακόβουλης πρόσβασης μέσω παραβίασης της ασφάλειας είτε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Πελάτη είτε του χρησιμοποιούμενου server (“χακάρισμα”, ήτοι κλοπή κωδικών πρόσβασης), μη εξουσιοδοτημένης, απομακρυσμένης και μη, εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού (“υιού”) σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή του Πελάτη, χωρίς τη συγκατάθεσή του, με σκοπό είτε τον εκτροχιασμό της λειτουργίας του υπολογιστή είτε την υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων κλπ. .

Η «SK DEVELOPERS» και ο Πελάτης δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων του παρόντος και συμφώνησαν και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα.

test

Βρείτε τη λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρίας μας, αντιπροσωπεύουν ακριβείς λύσεις στις προκλήσεις των πελατών,
εκπληρώνουν τις πραγματικές ανάγκες και δημιουργούν προστιθέμενη αξία και δύναμη.

Ιατρικές εφαρμογές

Οι ιατρικές εφαρμογές μας αποτελούν ένα σύστημα διαχείρισης ασθενών με ενσωματωμένο και πλήρες Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή (EMR). Βοηθά στην αποτελεσματική οργάνωση και μηχανογράφηση του ιατρείου με αποτέλεσμα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους ασθενείς σας. Επιπλέον μπορείτε να εκτυπώσετε ηλεκτρονικά τις αποδείξεις σας και να στέλνετε τα παραστατικά σας στην Α.Α.Δ.Ε. Χρησιμοποιήστε το ιατρικό λογισμικό μας και μείνετε συγχρονισμένοι στη νέα εποχή της Ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπου από 01/01/2021 γίνεται υποχρεωτική.

Cloud εφαρμογές

Η εταιρία μας σας παρουσιάζει την νέα εφαρμογή cloud, δίνοντας λύση στη φορητότητα της επιχείρησής σας, μεταφέροντας το γραφείο σας και τα δεδομένα σας όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ο καλύτερος συνδυασμός με την desktop εφαρμογή σας.

Γιατί να επιλέξετε το λογισμικό μας;

Πλήρες

Δεν υπάρχει πληροφορία που θέλετε να αποθηκεύσετε και να μην μπορείτε. Ακόμα και αν συμβεί αυτό, διαφέρουμε από τους υπόλοιπους. Ζητήστε το, και θα το ενσωματώσουμε στην εφαρμογή σας.

Γρήγορο

Μελετημένο για να μην χάνετε χρόνο. Άμεσες εκτυπώσεις και γραφήματα. Με 3 κλικ αναζητήστε πελάτη, με 2 κλικ δημιουργήστε καρτέλα ασθενή και με 1 κλικ κλείστε ραντεβού!

Έξυπνο

Είναι το δεξί σας χέρι και ο ηλεκτρονικός βοηθός σας. Εκμεταλλευτείτε το. Σας υπενθυμίζει, τις υποχρεώσεις σας, τις προγραμματισμένες ενέργειες σας, τα επόμενα ραντεβού. Θέλετε και άλλα; Διαπιστώστε το.

Φιλικό

Ο σχεδιασμός των εφαρμογών μας είναι προσεγμένος και μελετημένος σε συνεργασία με τους ίδιους τους ιατρούς, με αποτέλεσμα να προσφέρει φιλικό και εύκολο περιβάλλον προς τον τελικό χρήστη.

Οργανωμένο

Βάλτε επιτέλους τάξη στο χάος των χαρτιών και των φακέλων σας. Ρυθμίστε εσείς την σειρά που θέλετε να έχετε για τις ηλεκτρονικές καρτέλες και διαπιστώστε πόση πολύ πληροφορία μπορείτε να αποθηκεύσετε και να βρείτε με λίγα κλικ.

Ασφαλές

Μην φοβάστε για τα δεδομένα σας. Το λογισμικό μας είναι συμμορφωμένο με τους νέους κανόνες προστασίας δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR). Έχετε την υποστήριξη μας, και τα δεδομένα σας θα είναι πάντα διαθέσιμα, είτε χτυπήσει ο δίσκος σας, είτε ακόμα και αν σας κλέψουν το μηχάνημα σας.

blank
blank