Όροι Χρήσης Λογισμικού

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “ΚΑΒΡΑΚΗΣ ΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εταιρία Εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής”, με τον διακριτικό τίτλο “SK DEVELOPERS”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Χάρη Πανίδη αρ. 22), με Α.Φ.Μ. 127990946 – Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσ/νίκης παραχωρεί στον Πελάτη άδεια χρήσης λογισμικού, με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους ο Πελάτης συνομολογεί και συναποδέχεται:

1. Αντικείμενο Παρεχόμενης Υπηρεσίας

1.1. Παροχή ολοκληρωμένου συμβολαίου υποστήριξης του λογισμικού από την SK DEVELOPERS στον Πελάτη, το οποίο περιλαμβάνει: την έγκαιρη, έγκυρη και εμπεριστατωμένη παρέμβαση της εταιρείας για την αντιμετώπιση των εκάστοτε προβλημάτων που προέρχονται από το λογισμικό και όχι από τρίτες εφαρμογές του Πελάτη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά την εκτέλεση του συμβολαίου υποστήριξης, είναι οι εξής:

  Τηλεφωνική υποστήριξη (Δευτέρα – Παρασκευή, 17:30 – 21:00)
  Υποστήριξη μέσω email (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:30)
  On Line Υποστήριξη (απαιτείται σύνδεση VDSL-ADSL)
  Εκπαίδευση υπάρχοντων και νέων χρηστών
  Αναβαθμίσεις εφαρμογής
  Eπανεγκατάσταση και παραμετροποίηση της εφαρμογής μετά από format(1/έτος)
  Συντήρηση της βάσης δεδομένων
  BackUp της βάσης δεδομένων (max 500MB).
  Απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα σας (www.skdoctors.com),μόνο για το SK Παιδιατρείο.
  100 sms/έτος, διαθέσιμα προς αποστολή στους πελάτες σας.

1.2. Υποστήριξη και συντήρηση του λογισμικού που έχει αναπτύξει, εγκαταστήσει ή παραδώσει στον Πελάτη.

1.3 Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή παροχή πληροφορίας/αρχείων δεν αποτελεί μέρος των παροχών που καλύπτονται από το συμβόλαιο υποστήριξης και θα συνεπάγεται επιπλέον χρέωση για τον Πελάτη, η οποία θα εκτιμάται και θα κοστολογείται αναλόγως των συγκεκριμένων αναγκών και απαιτήσεων κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

2. Όροι Παραχώρησης χρήσης-Πνευματική Ιδιοκτησία

2.1. Η άδεια χρήσης του λογισμικού παρέχει στον Πελάτη το μη αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης των προγραμμάτων για τις δραστηριότητες της επιχείρησής του. Η SK DEVELOPERS είναι αποκλειστική κάτοχος των Προγραμμάτων και όλων των δικαιωμάτων επί αυτών και έχει την αποκλειστική εξουσία να εκχωρήσει άδεια χρήσης στον Πελάτη. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση στον Πελάτη σχετική με την καλή λειτουργία ή τις μελλοντικές βελτιώσεις των Προγραμμάτων.

2.2. Η άδεια χρήσης λογισμικού αφορά μόνο τα Προγράμματα που είναι προϊόντα της SK DEVELOPERS. Για τα Προγράμματα που είναι προϊόντα άλλων κατασκευαστών και συνοδεύουν τα προγράμματα της SK DEVELOPERS ισχύουν οι όροι παραχώρησης χρήσης που έχουν ορίσει οι κατασκευαστές τους.

2.3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι αποκτά μόνο το δικαίωμα της μη αποκλειστικής χρήσης των προγραμμάτων. Η κυριότητα των Προγραμμάτων του πηγαίου κώδικα και των ιδεών που περιέχονται σε αυτά παραμένει αποκλειστικά στην SK DEVELOPERS.

2.4. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιήσει τα προγράμματα αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησής του και δηλώνει ρητά ότι δεν θα επιτρέψει, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τα μέλη του προσωπικού του, να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τα Προγράμματα ή τμήμα αυτών.

2.5. Ο Πελάτης αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα Προγράμματα σε συγκεκριμένο αριθμό υπολογιστών (όπως αναφέρεται στα παραστατικά αγοράς ή άλλα σχετικά έγγραφα) και δεν δικαιούται να εγκαταστήσει ή να λειτουργεί τα Προγράμματα σε περισσότερους υπολογιστές.

2.6. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να παράγει αντίγραφα οποιασδήποτε μορφής (μαγνητικά, οπτικά, έντυπα, ηλεκτρονικά, ψηφιακά κλπ.) των Προγραμμάτων ή τμημάτων τους και δεν θα επιτρέψει ή συνεργήσει στη διενέργεια τέτοιων πράξεων από τρίτους. Επιτρέπεται μόνο η παραγωγή αντιγράφων ασφαλείας (backup).

2.7. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει, να υπεκχωρήσει την άδεια χρήσης των Προγραμμάτων σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Απαγορεύεται επίσης η κοινή χρήση (time – sharing), η εκμίσθωση των Προγραμμάτων, η χρήση τους για παροχή υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις ή για συνδρομητικές υπηρεσίες.

2.8. Επιτρέπεται η εκπαίδευση στα Προγράμματα μόνο των ατόμων που θα τα χρησιμοποιούν για τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Προγραμμάτων για εκπαίδευση άλλων προσώπων.

2.9. Δεν επιτρέπεται η αποσυμπίλιση (reverse engineering) η αντίστροφη μεταγλώττιση ή η ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα των Προγραμμάτων (decompilation). Επίσης, δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να τροποποιήσει ή να μεταφράσει τα Προγράμματα.

2.10. Η SK DEVELOPERS επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της κατά οποιουδήποτε παραβαίνει τους παραπάνω όρους ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί παράνομα τα Προγράμματα.

3. Διάρκεια – Λήξη της σύμβασης υποστήριξης-συντήρησης του προγράμματος

3.1. Η άδεια χρήσης του λογισμικού τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ή την έκδοση του σχετικού παραστατικού. Η αγορά του προγράμματος λογισμικού από τον Πελάτη δεν επηρεάζεται από τη σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης που παρέχει η SK DEVELOPERS.
Διευκρινίζεται ότι ο Πελάτης προβαίνει στην αγορά του λογισμικού κατόπιν δοκιμής του επί 15 ημέρες. Μετά το πέρας των 15 ημερών δοκιμαστικής χρήσης του λογισμικού από τον Πελάτη και αφού το βρει της αρεσκείας του, προβαίνει στην αγορά του. Λόγω της φύσης του εν λόγω προγράμματος, δεν είναι δυνατή η επιστροφή του.

3.2. Η άδεια χρήσης λήγει αυτόματα σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της αμοιβής ή λήξης ισχύος της σχετικής σύμβασης ή λύσης της εταιρίας SK DEVELOPERS για οποιονδήποτε λόγο ή λήξης της σχετικής σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο.

3.3. Σε περίπτωση είτε λύσης της εταιρίας SK DEVELOPERS κατά τη διάρκεια εν ισχύ σχετικής σύμβασης μεταξύ αυτής και του Πελάτη είτε καταγγελίας της σχετικής σύμβασης πριν τη συμβατική της λύση μονομερώς από την πλευρά της εταιρίας SK DEVELOPERS για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρία δεσμεύεται, κατά δική της αποκλειστικά επιλογή, είτε να επιστρέψει το αναλογούν στον εναπομείναντα συμβατικό χρόνο ποσό της καθαρής αξίας της αμοιβής της, πλέον ΦΠΑ, είτε τη συνέχιση παροχής της υποστήριξής της προς τον Πελάτη μέχρι τη λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας της μεταξύ τους σύμβασης.

3.4. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Πελάτη της συναφθείσας σύμβασης υποστήριξης-συντήρησης, κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία, είτε θα επιστραφεί στον Πελάτη το αναλογούν στον εναπομείναντα συμβατικό χρόνο ποσό της καθαρής αξίας της αμοιβής της SK DEVELOPERS, πλέον ΦΠΑ, είτε θα συνεχίσει η παροχή της υποστήριξης της Εταιρίας προς τον Πελάτη μέχρι τη λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας της μεταξύ τους σύμβασης.

3.5. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβεί οποιονδήποτε όρο του παρόντος η άδεια χρήσης λήγει αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται κοινοποίηση καταγγελίας από την SK DEVELOPERS.

4. Ειδικά θέματα-Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

4.1. Ο Πελάτης δεν πρέπει να επιτρέψει οποιασδήποτε φύσεως επέμβαση στα Προγράμματα από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την SK DEVELOPERS για τη συγκεκριμένη εργασία.

4.2. Η SK DEVELOPERS καταγράφει μόνο όσα στοιχεία και πληροφορίες του Πελάτη είναι απαραίτητες για τη μεταξύ τους συνεργασία, αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια αυτής και αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα της συμφωνηθείσας διάρκειας συνεργασίας τους, σύμφωνα με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

4.3. Η SK DEVELOPERS έχει το δικαίωμα να ενσωματώνει στα προγράμματα μεθόδους για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης τους.

4.4. Η SK DEVELOPERS έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα δεδομένα του Πελάτη, καθώς διατηρεί αντίγραφο της βάσης δεδομένων του Πελάτη σε server της Εταιρίας. Στο πλαίσιο παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας, η SK DEVELOPERS προβαίνει στην παραπάνω επεξεργασία σεβόμενη πάντοτε τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη και των πελατών αυτού που βρίσκονται στη βάση δεδομένων, σεβόμενη τις αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

4.5. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της συμφωνηθείσας διάρκειας τεχνικής υποστήριξης του Πελάτη ή καταγγελίας της μεταξύ τους σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, ο Πελάτης ευθύνεται, και όχι η εταιρία SK DEVELOPERS, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη και τη συμμόρφωσή του με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

4.6. Η SK DEVELOPERS δεσμεύεται στα πλαίσια καλής συνεργασίας με τον Πελάτη, να επιδεικνύει την πρόνοια να προτείνει στον Πελάτη την παροχή και αγορά από αυτόν, των ενδεδειγμένων υπηρεσιών συμμόρφωσης του Πελάτη με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, σχετικά με την προστασία και ασφάλεια τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των δικών του πελατών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την αγορά από τον πελάτη λογισμικού κρυπτογράφησης ή την προσθήκη υπηρεσιών κρυπτογράφησης στο ετήσιο συμβόλαιο υποστήριξής του, με το κάθε φορά επιπλέον ετήσιο κόστος, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τις συμφωνηθείσες παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια του συμβολαίου υποστήριξη του Πελάτη. Σε περίπτωση μη αγοράς από τον Πελάτη των προτεινόμενων από την SK DEVELOPERS υπηρεσιών, η SK DEVELOPERS πληροφορεί ότι δεν ευθύνεται.

5. Υποχρεώσεις-Ευθύνη Μερών

5.1. Η Εταιρία δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, οι οποίες ορίζονται και καλύπτονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους, στο χρόνο που έχει συμφωνηθεί. Επιπλέον, η εταιρία δύναται να ενημερώνει τον πελάτη για την πορεία του αιτήματος υποστήριξης, με όποιο τρόπο κρίνει δόκιμο.

5.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να προβαίνει στον συμφωνηθέντα χρόνο και με τον συμφωνηθέντα τρόπο στην καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ανταποκρίνεται με συνέπεια στις καταβολές στις συμφωνημένες με το παρόν ημερομηνίες, η εταιρία μπορεί να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της μέχρι την εξόφληση της αξίας αυτών.

5.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρία εξουσιοδοτημένο προσωπικό, διαθέσιμο να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στους τεχνικούς της Εταιρίας.

5.4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ανανεώσει την παροχή σ’ αυτόν του ολοκληρωμένου προγράμματος υποστήριξης του λογισμικού του μετά τη συμφωνηθείσα διάρκεια λήξης του και επιλέξει την επανενεργοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποστήριξης στο μέλλον, υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρία την αξία όλων των ανανεωμένων και επικαιροποιημένων εκδόσεων του εν λόγω λογισμικού που έχουν μεσολαβήσει και εκδοθεί μέχρι την εν λόγω επανενεργοποίηση του προγράμματος υποστήριξης.

5.5. Ανεξάρτητα από την υπηρεσία που παρέχει η SK DEVELOPERS σχετικά με την αποθήκευση της βάσης δεδομένων κάθε Πελάτη κάθε φορά που “κλείνει” το λογισμικό (“back up”), συστήνεται στον Πελάτη να αποθηκεύει ο ίδιος, με δική του ευθύνη, τα δεδομένα της βάσης δεδομένων που τηρεί σε εξωτερικό flash usb (“φλασάκι”), ή εξωτερικό σκληρό δίσκο ή σε άλλο μέσο. Περαιτέρω προκειμένου να επιτυγχάνεται ο σωστός συγχρονισμός των δεδομένων του Πελάτη στον cloud server, υπηρεσία που παρέχει η SK DEVELOPERS, ο Πελάτης οφείλει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που του παρέχει η SK DEVELOPERS, είτε προφορικά είτε εγγράφως – μέσω email, σχετικά με την ολοκληρωμένη και επιτυχή αναβίβαση (“upload”) κάθε αρχείου. Ο Πελάτης οφείλει να επιβεβαιώνει τη σωστή αναβίβαση του κάθε αρχείου στον εκάστοτε ιστότοπο, όπως έχει ενημερωθεί από την SK DEVELOPERS, ήτοι είτε στον ιστότοπο www.skdoctors.com είτε στον ιστότοπο doctors.skapps.cloud είτε σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις απαραίτητες παρεχόμενες σ’ αυτόν πληροφορίες από την εταιρία, μέσω αποστολής email, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε αυτόν.

5.6. Ο Πελάτης υποχρεούται να προνοεί και σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται ο ίδιος στις κάτωθι ενδεικτικές περιπτώσεις:

5.6.1. Σε περίπτωση που παραλείψει να καταχωρήσει, καταχωρήσει λανθασμένα ή απωλέσει την καταχώρηση ενός φορολογικού του παραστατικού (π.χ. απόδειξης ή τιμολόγιο) στα Προγράμματα της SK DEVELOPERS.

5.6.2. Σε περίπτωση που απωλέσει δεδομένα του σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιεί, ή σε περίπτωση βλάβης μερών του υπολογιστή, διακοπής ρεύματος, λανθασμένης ή επιβλαβούς χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών εκ μέρους του Πελάτη και των συνεργατών του.

5.6.3. Σε περίπτωση που διαρρεύσουν ή απωλεσθούν δεδομένα του Πελάτη, ακόμα και αν χρησιμοποίησε όλες εκείνες τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας, εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένης και κακόβουλης πρόσβασης μέσω παραβίασης της ασφάλειας είτε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Πελάτη είτε του χρησιμοποιούμενου server (“χακάρισμα”, ήτοι κλοπή κωδικών πρόσβασης), μη εξουσιοδοτημένης, απομακρυσμένης και μη, εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού (“υιού”) σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή του Πελάτη, χωρίς τη συγκατάθεσή του, με σκοπό είτε τον εκτροχιασμό της λειτουργίας του υπολογιστή είτε την υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων κλπ…

5.7. Η Εταιρία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για βλάβες-δυσλειτουργία του λογισμικού εξαιτίας ασυμβατότητας του εξοπλισμού ή των περιφερειακών συστημάτων ή των έξτρα λογισμικών που είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές του Πελάτη. Επιπλέον, η Εταιρία δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες, οι οποίες οφείλονται στην τήρηση από μέρους του Πελάτη της πολιτικής ορθούς χρήσης και η βλάβη προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Πελάτη ή προστιθέντων αυτού.

5.8. Η Εταιρία προβαίνει στον έλεγχο των δεδομένων του Πελάτη, αποκλειστικά και μόνο κατόπιν δικής του εντολής και υπόδειξης, στο πλαίσιο υποστήριξής του. Η Εταιρία δεν υπέχει ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε από αμέλεια του Πελάτη κατά την παροχή υποστήριξης, καθώς και από λόγους ανωτέρας βίας και λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου της Εταιρίας.

6. Υποχρέωση Εχεμύθειας

6.1. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης, αλλά και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή δημοσίευση στοιχείων στοιχείων και εσωτερικών πληροφοριών του Πελάτη.

6.2. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας για κάθε στοιχείο σχετικό με την οικονομική, επιχειρηματική οργάνωση του Πελάτη. Η υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας βαρύνει κάθε υπάλληλο, εξωτερικό συνεργάτη της Εταιρίας.

7. Παροχή Υπηρεσίας Τιμολόγησης

7.1 Η υπηρεσία της τιμολόγησης, ήτοι της έκδοσης παραστατικών (τιμολογίων/αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) μέσω εφαρμογής/λογισμικού που παρέχεται από την SK DEVELOPERS, δύναται να παρέχεται από την SK DEVELOPERS μετά από εκδήλωση σχετικής επιθυμίας του πελάτη με επιπλέον κόστος και μόνο στα πλαίσια ενεργού συμβολαίου υποστήριξής του και μόνο για το χρονικό διάστημα που αυτό (το συμβόλαιο) είναι σε ισχύ. Η SK DEVELOPERS δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ζημίες του Πελάτη ή ζημίες του Πελάτη λόγω ηθικής βλάβης ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη ή για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εσόδων, δεδομένων ή χρήση δεδομένων, κατά τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας Τιμολόγησης.

7.2 Η υπηρεσία της διαβίβασης των παραστατικών στην Α.Α.Δ.Ε, μέσω εφαρμογής/λογισμικού ERP που παρέχεται από την SK DEVELOPERS, δύναται να παρέχεται από την SK DEVELOPERS μετά από εκδήλωση σχετικής επιθυμίας του πελάτη με επιπλέον μηνιαίο κόστος ανεξάρτητο από το κόστος του συμβολαίου υποστήριξης και μόνο στα πλαίσια ενεργού συμβολαίου τεχνικής υποστήριξής του, ήτοι μόνο εάν έχει υπογραφεί σύμβαση τεχνικής υποστήριξης μεταξύ της SK DEVELOPERS και του Πελάτη και μόνο για το χρονικό διάστημα που αυτή (η σύμβαση) είναι σε ισχύ. Η SK DEVELOPERS δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ζημίες του Πελάτη ή ζημίες του Πελάτη λόγω ηθικής βλάβης ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη ή πρόστιμα από οποιαδήποτε Αρχή/Φορέα/Υπηρεσία για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εσόδων, δεδομένων ή χρήση δεδομένων, κατά τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας Τιμολόγησης.

8. Ισχύς και Τροποποίηση των Παρόντων Όρων Χρήσης

8.1. Η χρήση από εσάς του λογισμικού υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης. Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος ενημερώθηκαν την 01η-07-2021 και η ισχύς τους είναι ενιαία για όλους τους χρήστες/Πελάτες του λογισμικού χωρίς να είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου χρήστη/Πελάτη από την εφαρμογή τους, αλλά ούτε και η τροποποίησή τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα χρήστη/Πελάτη ή μερίδας χρηστών/Πελατών.

8.2. Σε περίπτωση που ο χρήστης/Πελάτης του λογισμικού δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης οφείλει να μην χρησιμοποιεί το λογισμικό και να μην προβαίνει σε οικονομικές συναλλαγές, όπως αγορά αυτού ή εξόφληση του συμβολαίου υποστήριξης για παροχή των ανάλογων υπηρεσιών.

8.3. Σε περίπτωση που ο χρήστης/Πελάτης του λογισμικού δεν έχει αποδεχτεί ρητά τους παρόντες όρους χρήσης, αλλά χρησιμοποιεί το λογισμικό και έχει εξοφλήσει την αγορά του λογισμικού, αλλά και την αρχική ή/και κάθε ετήσια ανανέωση του ετήσιου συμβολαίου υποστήριξης από την SK Developers, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί και συναινέσει σιωπηρά στους παρόντες όρους χρήσης του λογισμικού.

8.4. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης-επικαιροποίησης των παρόντων όρων χρήσης του λογισμικού ανάλογα με τις απαιτήσεις-συνθήκες παροχής των προσφερόμενων σε εσάς υπηρεσιών και της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οποτεδήποτε, με άμεση έναρξη ισχύος αυτών από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα κάτω από τον σύνδεσμο https://sk-developers.com/software-terms-of-use/. Η τυχόν συνεχιζόμενη χρήση του λογισμικού ή/και των υπηρεσιών του συμβολαίου υποστήριξης, θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων και προϋποθέσεων. Για τον λόγο αυτόν συστήνεται στους χρήστες/Πελάτες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα προς σχετική τους ενημέρωση.

9. Επίλυση Διαφορών

9.1. Τα μέρη προκρίνουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης κατά την επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς προσπάθειας εξωδικαστικής επίλυσης της ανακύπτουσας διαφοράς, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

10. Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τους όρους χρήσης λογισμικού οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@sk-developers.com

test

Βρείτε τη λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρίας μας, αντιπροσωπεύουν ακριβείς λύσεις στις προκλήσεις των πελατών,
εκπληρώνουν τις πραγματικές ανάγκες και δημιουργούν προστιθέμενη αξία και δύναμη.

Ιατρικές εφαρμογές

Οι ιατρικές εφαρμογές μας αποτελούν ένα σύστημα διαχείρισης ασθενών με ενσωματωμένο και πλήρες Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή (EMR). Βοηθά στην αποτελεσματική οργάνωση και μηχανογράφηση του ιατρείου με αποτέλεσμα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους ασθενείς σας. Επιπλέον μπορείτε να εκτυπώσετε ηλεκτρονικά τις αποδείξεις σας και να στέλνετε τα παραστατικά σας στην Α.Α.Δ.Ε. Χρησιμοποιήστε το ιατρικό λογισμικό μας και μείνετε συγχρονισμένοι στη νέα εποχή της Ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπου από 01/10/2021 γίνεται υποχρεωτική.

Cloud εφαρμογές

Η εταιρία μας σας παρουσιάζει την νέα εφαρμογή cloud, δίνοντας λύση στη φορητότητα της επιχείρησής σας, μεταφέροντας το γραφείο σας και τα δεδομένα σας όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ο καλύτερος συνδυασμός με την desktop εφαρμογή σας.

Γιατί να επιλέξετε το λογισμικό μας;

Πλήρες

Δεν υπάρχει πληροφορία που θέλετε να αποθηκεύσετε και να μην μπορείτε. Ακόμα και αν συμβεί αυτό, διαφέρουμε από τους υπόλοιπους. Ζητήστε το, και θα το ενσωματώσουμε στην εφαρμογή σας.

Γρήγορο

Μελετημένο για να μην χάνετε χρόνο. Άμεσες εκτυπώσεις και γραφήματα. Με 3 κλικ αναζητήστε πελάτη, με 2 κλικ δημιουργήστε καρτέλα ασθενή και με 1 κλικ κλείστε ραντεβού!

Έξυπνο

Είναι το δεξί σας χέρι και ο ηλεκτρονικός βοηθός σας. Εκμεταλλευτείτε το. Σας υπενθυμίζει, τις υποχρεώσεις σας, τις προγραμματισμένες ενέργειες σας, τα επόμενα ραντεβού. Θέλετε και άλλα; Διαπιστώστε το.

Φιλικό

Ο σχεδιασμός των εφαρμογών μας είναι προσεγμένος και μελετημένος σε συνεργασία με τους ίδιους τους ιατρούς, με αποτέλεσμα να προσφέρει φιλικό και εύκολο περιβάλλον προς τον τελικό χρήστη.

Οργανωμένο

Βάλτε επιτέλους τάξη στο χάος των χαρτιών και των φακέλων σας. Ρυθμίστε εσείς την σειρά που θέλετε να έχετε για τις ηλεκτρονικές καρτέλες και διαπιστώστε πόση πολύ πληροφορία μπορείτε να αποθηκεύσετε και να βρείτε με λίγα κλικ.

Ασφαλές

Μην φοβάστε για τα δεδομένα σας. Το λογισμικό μας είναι συμμορφωμένο με τους νέους κανόνες προστασίας δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR). Έχετε την υποστήριξη μας, και κρατώντας backup φροντίζετε τα δεδομένα σας να είναι διαθέσιμα, είτε χτυπήσει ο δίσκος σας, είτε ακόμα και αν σας κλέψουν το μηχάνημα σας.

blank
blank